Safe at Sea AB – Idag startar företrädesemissionen

Styrelsen i SAFE AT SEA AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2018-05-24, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt om ca 4,4 mkr. Emissionen görs i syfte fortsatt ökad fokusering på försäljning, vidareutveckling av våra säljkanaler, dedikerade distributörer och upparbetade affärsrelationer, på våra prioriterade marknader, för att fullfölja utvecklingen av det nya produktprogrammet, så att bolaget kan nå fler kundgrupper och en större marknad samt att förstärka bolagets ledning genom rekrytering av en ny vd, för att möta de utmaningar och möjligheter bolaget står inför, inom ramen för de fortsatta offensiva satsningarna.

 

Villkor för emissionen

Företrädesrätt till teckning – Den som på avstämningsdagen den 5 november 2018 är ägare av Safe at Sea AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Safe at Sea AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.

Teckningsrätter (TR) –Aktieägare i Safe at Sea AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs – Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag – hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen var den 5 november 2018.
Sista dag för handel i Safe at Sea AB aktie med rätt till deltagande i emissionen var den 1 november 2018.

Första dag för handel i Safe at Sea AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen var den 2 november 2018.

Teckningstid – Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 8 november till och med den 22 november 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter tecknings-tiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR) – Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 november 2018 till och med den 20 november 2018. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fond-kommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 20 november 2018 eller användas för teckning av aktier senast den 22 november 2018 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Handel i BTAHandel i BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 8 november 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktierSå snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

 

Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.safeatsea.se, på Spotlight Stockmarkets www.spotlightstockmarket.com samt på AktieInvests hemsida www.aktieinvest.se

 

Hisings Backa, 2018-11-08

 

Styrelsen i Safe at Sea AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

 

Kaj Lehtovaara, vd                                                  Hans Bergenheim, styrelseordförande
Mob: +46 (0)735 – 46 67 60                                          Mob: +46 (0)702 – 68 67 10                                         

 

SAFE_MEMORANDUM 2018_VerA

 

Särskild anmälningssedel 2 Safe at Sea