Kaj Lehtovaara Senior Advisor & Founder Safe at Sea AB

Kaj Lehtovaara Chief Executive & Founder Safe at Sea AB

Kaj Lehtovaara Senior Advisor & Founder Safe at Sea AB