SAFE AT SEA AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Under torsdagen den 23 maj 2018, hölls årsstämma i Safe at Sea AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den 23 april 2019. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

 

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöter Hans Bergenheim, Patrik Gustavsson och Kaj Lehtovaara, samt nyval av Henrik Hartman.

 

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Hans Bergenheim till styrelseordförande. Stämman beslutade att styrelsearvode ska vara ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ledamöter och 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara och Henrik Hartman.

 

Stämman beslutade att Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson väljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret Vidare beslutades att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag enligt kallelsen till bolagsstämma den 23 april 2019.

 

incitamentspgrogram genom nyemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om att anta styrelsens förslag till valberedningsinstruktion och att den ska gälla tills vidare.

valberedning

Stämman beslutade om att genomföra ett incitamentsprogram för den verkställande direktören i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

 

Henrik Hartman, VD

Safe at Sea AB (publ)

 

henrik.hartman@safeatsea.se

0763-03 03 05

 

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB.

Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stock Market.

 

Läs press releasen här:

https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/kommunike-fran-arsstamma-2019,c2824265