KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Under tisdagen den 16 maj 2017, hölls årsstämma i Safe at Sea AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den 18 april 2017. Samtliga beslut fattades enhälligt.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, RESULTATDISPOSITION OCH UTDELNING

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

STYRELSE- OCH REVISORSARVODE SAMT VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöter Linda Ahl, Peter Alexandersson, Håkan Ekstrand, Simon Hemberg och Kaj Lehtovaara, dessutom föreslog stämman nyval av Patrik Gustavsson vilket också stämman beslutade om. Patrik Gustavsson, född 1967 arbetar som förvaltare på Case Kapitalförvaltning. Patrik har stor kompetens inom sälj och marknadsföring. Han bidrar även med finansiellt kunnande och investerarkontakter. Patrik har genomfört affärer för andra börsbolag samt erfarenhet från styrelsearbete i Booster Friends (ordf) och Vinfabriken Sverige AB. Patrik har 40.000 aktier i Safe at Sea samt 5.000 aktier i Safe at Sea genom bolag. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Simon Hemberg till styrelseordförande. Stämman beslutade att styrelsearvode ska vara ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ledamöter och två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara och Peter Alexandersson. Stämman beslutade att Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson väljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret Vidare beslutades att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 2 till: Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag enligt kallelsen till bolagsstämma den 18 april 2017.

2017 Kommunike från stämma