KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2018

Under torsdagen den 24 maj 2018, hölls årsstämma i Safe at Sea AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den 26 april 2018. Samtliga beslut fattades enhälligt.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, RESULTATDISPOSITION OCH UTDELNING

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

STYRELSE- OCH REVISORSARVODE SAMT VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöter Linda Ahl, Peter Alexandersson, Patrik Gustavsson och Kaj Lehtovaara, samt nyval av Hans Bergenheim.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Hans Bergenheim till styrelseordförande. Stämman beslutade att styrelsearvode ska vara ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ledamöter och 150 000 till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara och Peter Alexandersson.

Stämman beslutade att Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson väljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. Vidare beslutades att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag enligt kallelsen till bolagsstämma den 26 april 2018.

Pressmeddelande Kommuniké från årsstämma 2018