KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I SAFE AT SEA AB (publ)

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till extra stämma, onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 16.00. Stämman genomförs i våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa men aktieägarna deltar på distans via digitalt verktyg. Information om aktieägarnas deltagande via digitalt verktyg meddelas inför stämman.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 13 augusti 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 13 augusti 2020 skriftligen till Safe at Sea AB, Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa. Anmälan kan också göras per telefon 0303-23 07 00 eller per e-post invest@safeatsea.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 13 augusti 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta deltagandet bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.safeatsea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 499 226. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av styrelsearvoden.
 8. Nyval av styrelseledamot.
 9. Beslut om att genomföra fusion av helägda dotterbolaget Safe at Sea Management AB.
 10. Övriga ärenden.
 11. Stämman avslutas.

 

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Punkt 6 och 7 – Fastställande av styrelsearvode samt nyval av styrelseledamot.

Styrelsearvode föreslås till 47 300 kr till styrelsens ledamöter. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara och Henrik Hartman.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyval av Erik Johansson som styrelseledamot. Erik Johansson, född 1968, är Investment Director på Volvo Group Venture Capital och har stor erfarenhet av private equity och riskkapital i både Norden och i USA. Erik kommer på ett bra sätt bidra i arbetet att genomföra bolagets tillväxtstrategi och har ett starkt fokus på marknad och försäljning.

Punkt 8 – Beslut om att genomföra fusion av helägda dotterbolaget Safe at Sea Management AB.

Styrelsen föreslår att under hösten 2020 genomföra fusion av det helägda dotterbolaget Safe at Sea Management AB (Organisationsnummer: 556928-3970) som idag inte bedriver någon verksamhet. Syftet med fusionen är att frångå nuvarande koncernstruktur och därigenom förenkla rapporteringen och ytterligare sänka bolagets löpande kostnader.

Fullständiga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Importgatan 15F i Hisings Backa och på bolagets webbplats www.safeatsea.se senast tre veckor innan extra stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hisings Backa 2020-07-13

Safe at Sea AB (publ)

STYRELSEN

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman

Telefon +46 (0)303-23 07 00

henrik.hartman@safeatsea.se

Läs Press Releasen här:

https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/kallelse-till-extra-stamma-i-safe-at-sea-ab–publ-,c3153099