KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAFE AT SEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 2 juni 2022 kl. 16.00. Årsstämman genomförs i våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 maj 2022, och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 27 maj 2022 skriftligen till Safe at Sea AB, Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa. Anmälan kan också göras per telefon 0303-23 07 00 eller per e-post invest@safeatsea.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 24 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta deltagandet bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.safeatsea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 206 079. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Övriga ärenden.
11. Stämman avslutas.

 

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Punkt 7 b – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 och 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av revisor och styrelse

 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av Hans Bergenheim som ordförande och Erik Johansson, Kaj Lehtovaara, Marianne Wittbom och Magnus Forsbrand som ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Inga suppleanter föreslås.

 

Information om föreslagna styrelseledamöter Bolagets ledamöter, vilka föreslås för omval presenteras i Bolagets årsredovisning samt på Bolagets hemsida www.safeatsea.se.

 

Styrelsearvode föreslås utgöra 60.000 kr till styrelsens ledamöter och 120 000 kr till styrelsens ordförande. Ledamot anställd i Bolaget som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara. Därtill kommer ett förslag kring upprättandet av ett långsiktigt optionsprogram att erbjudas Bolagets styrelse och operativa ledning att läggas fram för stämmans avgörande att redogöras för i separat PM.

 

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserad revisor Ulf Johansson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och fullständiga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Importgatan 15F i Hisings Backa och på bolagets webbplats www.safeatsea.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

____________________

Hisings Backa

2022-04-27

Safe at Sea AB (publ) STYRELSEN