Emissionsmemorandum 2016

 

Idag den 10 oktober startar Safe at Sea AB sin företrädesemission. Emissionen görs i syfte att säkerställa kapitalbehovet som krävs för att öka produktionstakten av RescueRunner till den takt på 100 enheter per år, som bolaget står inför att kunna leverera kommande år. Den syftar även till att investera i utökade försäljningsresurser för RescueRunner, vilka framförallt kommer att riktas gentemot den kommersiella fartygsmarknaden, större industrihamnar, flygplatser, myndigheter samt mot oljeindustrins offshoreverksamhet.

Villkor för nyemissionen

  • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhållit en teckningsrätt.
  • Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.
  • Emissionskursen är 8 SEK per aktie.
  • Nyemissionen omfattar 615 687 aktier plus en överteckningsoption att nyttja vid övertecknad emission om maximalt 125 000 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 10 oktober – 27 oktober 2016.
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 oktober – 25 oktober 2016.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i slutet av november 2016

 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade här:

Emissionsmemorandum 2016

Teckningssedel 2016

samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se .

Se även VD Kaj Lehtovaaras presentation från Aktiedagen i Göteborg den 25 september via länken: http://aktiespararna.fnf.nu/player/clip/3096

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Kaj Lehtovaara, tel. 0735-46 67 60 eller via mail Kaj.Lehtovaara@safeatsea.se