Category: Financial News

Förslag om utgivande av TO som del av incitamentsprogram

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av maximalt 900 000 st teckningsoptioner (“TO”) i incitamentssyfte. Dessa TO ska utfärdas till sex nyckelpersoner inom Safe At Sea.

Följande villkor gäller för ovan nämnda incitamentsprogram:

● Personerna som omfattas ska ges möjlighet att förvärva 150 000 st per deltagare
● Lösenpriset för TO ska vara 4,9 Kr per aktie
● Marknadsvärdet för respektive TO uppgår till 0,02 Kr per option. Marknadsvärdet på TO har beräknats enligt Black-Scholes modellen per 20 maj 2022. Värdet per idag såsom kostnaden för bolaget kan betraktas som försumbart.
● Optionerna utgår vederlagsfritt och är icke överlåtelsebara. Vid innehavarens frivilliga avsked från tjänstgöring vid bolaget skall dessa säljas tillbaka till ett värde av 0,02 Kr per option.
● Löptiden på TO ska vara 36 månader
● TO kan utnyttjas för att teckna aktier i Safe at Sea under fyra veckor efter slutet av löptiden
● Vid utnyttjandet av TO kommer Bolaget att tillföras upp till 4,4 Mkr, vilket primärt kommer att användas för offensiva satsningar
● Maximal utspädning från programmet är 4,86%

Detaljerat beslutsunderlag finns bifogat i Bilaga 1 – Beslutsbilaga.

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Valberedningen för Safe At Sea AB (”Safe at Sea) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram (”Incitamentsprogrammet”) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Safe at Sea, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Syftet med Incitamentsprogrammet, och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares och nyckelpersoners arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och samtliga aktieägare i Safe at Sea.

 1. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
  1. Safe at Sea ska emittera högst 900 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Safe At Sea AB org. nr 5567137947, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Safe at Sea i enlighet med punkt 2 nedan. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget.
  2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden om så krävs av administrativa skäl.
 2. ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER
  1. Bolaget ska enligt anvisning vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Safe at Sea. Dessa TO ska utfärdas till sex personer i styrelse och ledande befattning inom Safe at Sea. Enskild tilldelning per deltagare ska vara maximalt 150 000 TO att tilldelas samtliga styrelsemedlemmar samt VD.
  2. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna vederlagsfritt. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 0,02 Kr per teckningsoption, utifrån en värdering gjord enligt Black-Scholes värderingsmodell. Värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,9 kronor, vilket motsvarar aktiekursen för Safe at Sea aktie den senaste handelsdagen, 23 maj 2022, ett antagande om en teckningskurs om 4,90 kronor per aktie och värdebegränsningen som anges nedan under punkt 3.1.
 3. VILLKOR FÖR TECKNING AV AKTIER
  1. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Safe at Sea under perioden 3 juni 2025 till 3 juli 2025.
  2. Som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskursen komma att omräknas i händelse av, bland annat, vinstutdelning, företrädesemission, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier och vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder (varvid även värdebegränsningen i punkt 3.1. ovan ska kunna anpassas därefter). De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
 4. UTSPÄDNING SAMT KOSTNADER
  1. Vid full anslutning i Incitamentsprogrammet och fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner kan 900 000 aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,86 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per dagens datum, dock med förbehåll för eventuell omräkning.
  2. Safe at Sea har inga andra kostnader för Incitamentsprogrammet än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna och ev arbetsgivaravgifter till följd av att optionerna ställs ut vederlagsfritt.
 5. ÖVERLÅTBARHET
  1. En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att deltagaren har ingått ett avtal angående enligt vilket framgår att Safe At Sea äger rätten att återanskaffa samtliga eller delar av optionerna för 0,02 kr per styck om deltagarens anställning i Safe at Sea upphör på deltagarens eget initiativ. I detta avseende skall gälla att efter 12 månaders tjänstgöring skall ⅔ återköpas, efter 24 månaders tjänstgöring skall ⅓ återköpas. Utöver detta är TO inte överlåtelsebara.
  2. I händelse av att Safe at Sea under perioden för TO löptid skulle erhålla uppköpsbud från tredje part skall antingen denna part eller Safe at Sea ansvara för att innehavare av TO erbjuds marknadsmässiga lösenvillkor.
 6. FÖRSLAGETS BEREDNING
  Teckningsoptionsprogrammet har beretts av bolagets Valberedning 2022.
 7. SÄRSKILT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN
  Safe At Sea styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 8. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
  Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår Valberedningen att bolagsstämman beslutar om inrättande av Incitamentsprogrammet, innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner.
 9. MAJORITETSKRAV
  Valberedningens förslag till beslut om Incitamentsprogrammet erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm, 24 maj 2022
Safe at Sea AB, Valberedningen

Informationen i PDF-format

News